Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

To ΠΜΣ ορίζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού συμβούλου που θα ισχύει από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ακολουθώντας τον θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου του Τμήματος Ιατρικής και ως μονοτμηματικό ΠΜΣ της Ιατρικής.

Ο κανονισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών έλαβε έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμός συνεδρίασης 887α/12-3-2019) και ο θεσμός θα ενεργοποιηθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναγράφονται τα ακόλουθα:

  1. «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.»
  2. Το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου αναλαμβάνει κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών,.
  3. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα παρακολουθούν τους φοιτητές, τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Επίσης ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος υποστηρίζει και τους επί πτυχίω φοιτητές.
  1. Ο θεσμός είναι υποχρεωτικός θεωρώντας ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των φοιτητών.
  2. Η γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ που θα λειτουργεί ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών για όλα τα έτη των σπουδών τους.
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου