Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

DNA

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των βασικών Βιοϊατρικών σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, θα έχουν εμπεδώσει την ερευνητική σκέψη και τις τεχνικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την βασική και την Βιοϊατρική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ) και σύνθετες επιστημονικές ειδικεύσεις.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας γνωστικά αντικείμενα, που φέρουν τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και Διδάκτορες ερευνητές, όπως Βιολογία, Βιολογική Χημεία, Βιοχημεία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Φυσιολογία, Bιοστατιστική-Επιδημιολογία, Κυτταρογενετική, Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία, Γονιδιακή θεραπεία, Bλαστικά κύτταρα, Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Μοριακή βάση ασθενειών, Ιn vitro και in vivo διαγνωστική καθώς και πρόσφατα ανεπτυγμένοι τομείς της Βιοϊατρικής όπως Γονιδιωματική (λειτουργική γονιδιωματική, Φαρμακογονιδιωματική, μικροβιογονιδιωματική) και Πρωτεομική δημιουργήθηκαν 3 ειδικεύσεις οι οποίες δύνανται να υποστηριχθούν πλήρως από το Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας σε θεωρητικό ή εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το πεδίο της Βιοϊατρικής εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την κατανόηση των βιολογικών οδών έτσι ώστε να κατανοηθούν αυτοί σε βάθος και να αναπτυχθούν θεραπευτικές εφαρμογές με σύγχρονη τεχνολογία που αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση βασικών και ανίατων ασθενειών του ανθρώπου όπως ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες (Parkinson, Alzheimer), ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακοί νόσοι (καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, εγκεφαλικό) και πολλών άλλων.

Η μελέτη των ασθενειών μέσα στα πλαίσια της Βιοϊατρικής έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων. Στο αποτέλεσμα αυτό, συνεισφέρουν οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ο σχεδιασμός νέων  φαρμάκων και η εύρεση νέων μεθόδων ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιδράσεων επί των κυττάρων και των οργανισμών, στην διατήρηση της ποιότητας κυρίως των κυτταρικών μεγαλομορίων (DNA, RNA, Proteins).μέσω της «εξατομικευμένης Ιατρικής» που σε ένα μεγάλο μέρος της στηρίζεται στην Γενετική και την Γονιδιωματική. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της ανάλυσης του ανθρώπινου DNA (Human genome project), είναι πλέον εμφανής η ραγδαία ανάπτυξη νέων πεδίων που στηρίζονται στην ανάλυση του γενώματος, του RNA και των πρωτεϊνών (Γονιδιωματική-Πρωτεομική) που με το τέλος της θα αρχίσει η  «Μεταγονιδιωματική εποχή». Τα πεδία αυτά που εμπεριέχουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία, συνταιριάζονται με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής και έτσι αναδύεται η Φαρμακογονιδιωματική, η Μικροβιογονιδιωματική (Μικροβιακή Γονιδιωματική: Microvial genomics), η λειτουργική γονιδιωματική και πολλά άλλα νέα πεδία με νεολογική ονοματολογία. Επίσης τα βλαστικά κύτταρα και η Γενετική, δύο από τις προτεινόμενες ειδικεύσεις, συνιστούν τομείς με αυξανόμενο ενδιαφέρον (υπάρχει μονάδα βλαστικών κυττάρων καθώς και μονάδα Κυτταρογενετικής στο Εργ. Βιολογίας).΄Ολη αυτή η γνώση υπάρχει στο Ιατρικό τμήμα και διαχέεται στα Εργαστήρια όχι μόνο του Τμήματός μας αλλά και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας καθώς και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Αυτή η γνώση θα πρέπει να περάσει και στους φοιτητές μας των οποίων οι υποψηφιότητές τους ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 60.

Συνεπώς , οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που επιλέγονται κάθε χρόνο, θα μπορούν να αποκτούν Θεωρητική γνώση και τεχνικές επιδεξιότητες, από Καθηγητές υψηλού επιπέδου, τις οποίες θα τις αποκτούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση (εγγραφή ατελώς και άνευ διδάκτρων).