Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Πολιτική ποιότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που αποβλέπει στην εφαρμογή ενός Προγράμματος Σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας με συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και τη θεσπισμένη αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ). Το ΠΜΣ ΒΒΕ του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την δική του Πολιτική Ποιότητας με την Πολιτική Ποιότητας του ΠΙ. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΠΙ, εφαρμόζονται στο επίπεδο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής είναι:

 • Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με τη φοιτητο-κεντρική μάθηση και την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων.
 • Η προσήλωση στο όραμα και στη διαχρονικότητα του ΠΜΣ από την ίδρυσή του έως σήμερα αλλά και μελλοντικά

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΜΣ «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες» έχει θέσει ως προτεραιότητα τους εξής στρατηγικούς στόχους:

1. Την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους φοιτητές του ΠΜΣ

Το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές διαπιστώνεται:

 • στη βελτίωση του ρυθμού αποφοίτησης στα κανονικά έτη σπουδών,
 • στην αύξηση του μέσου όρου βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος και
 • στην έναρξης συμμετοχής διδασκόντων σε προγράμματα διδακτικής υποστήριξης

Το ΠΜΣ, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του εφαρμόζει δράσεις όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η διαρκής παρακολούθηση της προόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών, η έγκαιρη ολοκλήρωση διπλωματικών εργασιών, η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων βελτίωσης των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού και του συνολικού εκπαιδευτικού έργου κ.α.

2 . Την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και την προώθηση της αριστείας

Η προώθηση της έρευνας και η σύνδεση της με την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα για το ΠΜΣ το οποίο, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο, παρακολουθεί συστηματικά δεδομένα και δείκτες όπως:

 • το μέσο πλήθος αναφορών των διδασκόντων,
 • τον αριθμό των δημοσιεύσεων και
 • τον αριθμό των συμμετοχών σε συνέδρια.

Δράσεις του ΠΜΣ για την επίτευξη του στόχου είναι η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των ερευνητικών επιδόσεων, η βελτίωση των υποδομών στήριξης του ΠΜΣ, η εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων για έξοδα των δημοσιεύσεων, η προβολή σημαντικών επιδόσεων και βραβείων, η ενίσχυση συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε Διεθνή Συνέδρια κλπ. με διάθεση χρηματοδότησης μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού και προγραμμάτων μέσω ΕΛΚΕ κ.α.

3.Ενίσχυση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας των διδασκόντων και των φοιτητών

Η κινητικότητα τόσο των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των διδασκόντων αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξωστρέφειας και επιδίωξης κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων και πρακτικών.  Σε συνέργεια με άλλους οργανισμούς, Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και άλλα ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθείται:

 • η ευρεία ερευνητική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών
 • η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων
 • αύξηση του πλήθους ημερίδων ενημέρωσης φορέων της αγοράς εργασίας

Η ανάπτυξη του θεσμού της κινητικότητας και της εξωστρέφειας επιτυγχάνονται μέσω της διοργάνωσης  ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, της εξασφάλισης απόδοσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), τη βελτίωση των διαδικασιών και ενθάρρυνση συνεργασιών για διδασκαλία των μελών ΔΕΠ στο εξωτερικό.

Βασικότερο επιδιωκόμενο επίτευγμα όλων όμως είναι η δέσμευση για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε το ΜΠΣ ΒΒΕ να καθιερωθεί ως ένα Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη εκπαίδευση που παρέχει.