Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Κριτήρια επιλογής

H διαδικασία επιλογής των φοιτητών έχει ως ακολούθως:

 1. H ΣE του ΠMΣ ορίζει μέχρι το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 40.
 2. O Διευθυντής του ΠΜΣ καταχωρίζει στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αίτηση.
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφιοτήτων περιλαμβάνουν αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα τεκμηριωμένο με τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, δύο συστατικές επιστολές και αίτηση.
 4. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και διεξαγωγή συνέντευξης. Συγκεκριμένα, η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία συγκροτείται από τη από τη ΣΕ και ανακοινώνεται όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου, με βάση τα εξής κριτήρια:
  1. Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%.
  2. Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
  3. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%.
  4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, με συντελεστή βαρύτητας 15%. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής τεκμηριώνεται με την κατάθεση πιστοποιητικού όλων των πιστοποιημένων φορέων που γίνονται αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη ΣΕ με προφορική εξέταση: μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, περίληψη και σχολιασμό ενός μικρού κειμένου, με δυνατότητα προετοιμασίας 2-3 λεπτών.
  5. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%.
 5. Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.