Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

DNA

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βασικές Bιοϊατρικές Επιστήμες (ΒΒΕ)», το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 14751 (Β’ 1916) απόφαση της Συγκλήτου και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10612 (Β’ 580) απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στον χώρο των βασικών Bιοϊατρικών Σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, θα έχουν εμπεδώσει την ερευνητική σκέψη και τις τεχνικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, τη βασική και τη βιοϊατρική έρευνα. Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζονται τα Εργαστήρια Ανατομίας-Ιστολογίας, Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος και την απονομή διπλώματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Λοιπά ζητήματα που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ., και ειδικότερα τα κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους, ο τρόπος αξιολόγησης, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση, σεμιναρίων, εργαστηρίων του Π.Μ.Σ., η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως υποχρεωτικές για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Προγράμματος που δεν διέπεται από τη νομοθεσία ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς  δίδακτρα, οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3 συνολικά εξάμηνα.

Στον κατάλογο διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνονται μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίοων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Tο ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ, Master) στον τομέα των Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών με 3 διαφορετικές ειδικέυσεις.

Δεν υπάρχουν δίδακτρα, οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3 συνολικά εξάμηνα.

Στον κατάλογο διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνονται μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίοων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Υπεύθυνη Π.Μ.Σ.

Πατρώνα Αγγελίδου-Βεζυράκη ΜD, PhD
Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Τηλ: +30 26510 0 7575
E-mail: pvezirak@uoi.gr