Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Αντοχή στα αντιβιοτικά στελεχών Escherichia coli που απομονώνονται από πόσιμο νερό

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η μελέτη της αντοχής στα αντιβιοτικά στελεχών E. coli που απομονώνονται από πόσιμο νερό. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική ανασκόπηση σε πέντε συνολικά ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται εισαγωγή στο θέμα όπου και παρουσιάζονται τα αντιβιοτικά και η αντιμικροβιακή αντοχή ως ορισμοί και γενικές έννοιες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το βακτήριο E. coli και συγκεκριμένα τα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά και οι βιοχημικές ιδιότητές του, η αντιγονική δομή, η γενετική, η παθογένεση, η πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων και τέλος η αντοχή του στα αντιβιοτικά. Στην τρίτη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στο νερό και στη δημόσια υγεία, παρουσιάζοντας τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τους μικροβιολογικούς δείκτες και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά και επιδημιολογικά δεδομένα των υδατογενών λοιμώξεων, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες οφείλονται στην E. coli σε συνδυασμό με την κατανάλωση πόσιμου νερού. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την ύπαρξη ανθεκτικών στελεχών E. coli στο πόσιμο νερό και στην εφαρμοζόμενη μεθολογία. Η διπλωματική εργασία κλείνει με τα τελικά συμπεράσματα, που προέκυψαν από το σύνολο της μελέτης.

ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ