Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Ατομική απόκριση στην φαρμακευτική αγωγή ασθενών με Πρώτο Ψυχωτικό Επεισόδιο, Γενετικοί και Επιγενετικοί παράγοντες

Τα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα απομονώνονται από την έσω κυτταρική μάζα του πρώιμου προ-εμφυτευτικού εμβρύου και, όπως όλα τα βλαστικά κύτταρα, έχουν την ικανότητα αυτόανανέωσης και διαφοροποίησης. Καθότι είναι πολυδύναμα ως προς το αναπτυξιακό τους δυναμικό, είναι ικανά να διαφοροποιούνται και προς τις τρεις βλαστικές στιβάδες (εξώδερμα, μεσόδερμα, ενδόδερμα) από τις οποίες προκύπτουν όλοι οι τύποι κυττάρων. Η ιδιότητα της πολυδυναμίας αποτελεί αντικείμενο εκτενούς μελέτης, αφενός για την διερεύνηση των μηχανισμών της εμβρυογένεσης, και αφετέρου για την αξιοποίησή της σε κλινικές εφαρμογές όπως η ανάπλαση ιστών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η δομή και η ρύθμιση των σηματοδοτικών μονοπατιών που συμμετέχουν στη διατήρηση της πολυδυναμίας στα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα του ανθρώπου και του ποντικού. Ακόμα, αναλύεται το δίκτυο μεταγραφικών παραγόντων πολυδυναμίας που ενεργοποιείται καθοδικά της σηματοδοτικής οδού, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ρυθμιστικών ανατροφοδοτικών μηχανισμών, ευαίσθητων σε εξωκυτταρικά ερεθίσματα.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ