Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Χρωμοσωμική αστάθεια σε καλλιέργειες εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά μία βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τα βλαστικά κύτταρα και, πιο συγκεκριμένα, τα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια μελέτης της γονιδιακής τους αστάθειας. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των βλαστικών κυττάρων, όπως επίσης και οι διάφοροι τύποι τους (εμβρυικά, εμβρυονικά, ενήλικα, αμνιακά επιθηλιακά και βλαστικά κύτταρα ομφάλιου λώρου).

Ιδιαίτερη βάση δίνεται στα ενήλικα βλαστικά κύτταρα και τις υποκατηγορίες τους, όπου συνοψίζονται οι κύριες ιδιότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η περιγραφή των βλαστικών κυττάρων. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται μία ανάλυση δύο βασικών χαρακτηριστικών των βλαστικών κυττάρων, της διαφοροποίησης και της αυτό-ανανέωσης, όπως επίσης και της διαίρεσής τους και της πλαστικότητας που εμφανίζουν. Η επισκόπηση της βιολογίας τους ολοκληρώνεται με την περιγραφή των φωλεών και τον ρόλο τους στην στρατολόγηση αυτού του είδους των κυττάρων. Η δε δράση τους αυτή συνδέεται με μια πιο εφαρμοσμένη πρακτική τους χρήση, την αναγέννηση ιστών. Σκόπιμη θεωρήθηκε και η συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα. Η απόδοση του ορισμού τους και των πιο καλά μελετημένων χαρακτηριστικών τους έδωσε τη δυνατότητα σύγκρισής τους με τα φυσιολογικά βλαστικά κύτταρα. Η σύγκριση επεκτάθηκε και στην βιοενεργότητά τους και στον τρόπο με τον οποίο διαιρούνται. Μεγάλο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά στην γονιδιακή αστάθεια. Εκτός από την περιγραφή του συγκεκριμένου όρου, παρουσιάζεται και μία λεπτομερής καταγραφή των βλαβών του DNA με τις οποίες σχετίζεται, όπως και οι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται για την επιδιόρθωσή τους.

Τέλος, βάσει της υπάρχουσας διαθέσιμης βιβλιογραφίας, διερευνάται η επίδραση της γονιδιακής αστάθειας στα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα. Η επίδραση αυτή συγκρίνεται με την αντίστοιχη και άλλων τύπων βλαστικών κυττάρων (iPSC, ASCs). Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με μία ματιά στην σύγχρονη Αναγεννητική Ιατρική και συνοψίζει τα μέχρι τώρα κατορθώματά της στον τομέα των βλαστικών κυττάρων.

ΓΚΑΝΑΡΑ ΝΙΚΗ