Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διαγνωστικοί και προγνωστικοί δείκτες στην καρδιακή ανεπάρκεια

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με περιεχόμενο τους προγνωστικούς και διαγνωστικούς βιοδείκτες αλλά και τους «μικτούς» βιοδείκτες (που χρησιμοποιούνται δηλαδή τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόγνωση των ασθενών) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Συνολικά, η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας (αίτια, συμπτωματολογία κ.ά.), καθώς και οι αμυντικοί-αντιρροπιστικοί μηχανισμοί που κινητοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός για τη διατήρηση της ομοιοστασίας του, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και τη σχέση του με την καρδιακή ανεπάρκεια. Αξιοσημείωτο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού, αποτελεί η αναφορά στην πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου τόσο σε πρωτογενές όσο και δευτερογενές στάδιο. Το τρίτο αλλά και τέταρτο κεφάλαιο περιγράφουν αναλυτικά τους βιοδείκτες που σχετίζονται με το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας. Συγκεκριμένα στο τρίτο, καταγράφονται οι καθαρά διαγνωστικοί δείκτες (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, νατριουρητικά πεπτίδια), ενώ στο τέταρτο παρουσιάζονται αφενός οι προγνωστικοί δείκτες της καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και όσοι θεωρούνται μικτοί, μεταξύ των οποίων η ιντερλευκίνη-1β, η οστεοποντίνη και η κυστατίνη-C. Φαίνεται ότι όλοι αυτοί οι βιοδείκτες έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ερευνητική και ιατρική κοινότητα, για τη συνολικότερη και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του συνδρόμου. Το πέμπτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη σε μια καινοτόμα εξέταση, τη «μεταβολομική ανάλυση», που μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην παθοφυσιολογική διερεύνηση του συνδρόμου, μέσα από τη διερεύνηση του μεταβολισμού του ανθρώπινου οργανισμού. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ ακολουθεί το σύνολο της εκτενούς βιβλιογραφίας που χρειάστηκε να μελετηθεί, για την πραγματοποίηση της ανασκόπησης.

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ