Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διακυμάνσεις φυσικοχημικών και μικροβιακών παραμέτρων των υδάτων στη Β.Δ. Ελλάδα και πιθανές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ποσοτική έρευνα Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας

Το νερό είναι ένα φυσικό αγαθό το οποίο για να γίνει κατάλληλο προς ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και έλεγχο. Στις μονάδες επεξεργασίας νερού πραγματοποιείται η απομάκρυνση όλων των ανεπιθύμητων συστατικών ώστε να επιτευχθούν οι καθορισμένες παραμετρικές τιμές που καθορίζονται από τις Εθνική Νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία και οι οποίες είναι απαιτητές για την ανθρώπινη κατανάλωση και τη προστασία της δημόσιας υγείας.

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν να ψηφιοποιηθούν και να αναλυθούν δεδομένα μικροβιολογικών αναλύσεων (ΟΜΧ 37oC και 22oC, Escherichia coli, Ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι, εντερόκοκκοι παχέος εντέρου, Clostridium perfrigens, ψευδομονάδα) που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2013-2018 στη Βορειοδυτική Ελλάδα και να συσχετιστούν με φυσικοχημικές αναλύσεις και συγκεκριμένα το υπολειμματικό χλώριο. Τα αρχεία ψηφιοποιήθηκαν αρχικά με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel 365 ανά έτος και εποχή και τα δεδομένα εισήχθησαν στο πρόγραμμα IBM SPPS Statistics Version 20.0 μέσω του οποίου υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι διάμεσοι. Τέλος πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς (one way anova) για να εντοπιστούν τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ των τιμών των παραμέτρων ανά εποχή. Η ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΒΔ Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αν και χρήζει ιδιαίτερου προβληματισμού το γεγονός ότι εντοπίστηκαν δείγματα με μικροβιακές τιμές εκτός των φυσιολογικών ορίων.

Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύστημα ύδρευσης είναι σημαντική ώστε ο καταναλωτής να προμηθεύεται πόσιμο νερό πλήρως απαλλαγμένο από οποιοδήποτε μικροβιακό φορτίο και χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ