Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διερεύνηση της δραστικότητας του σηματοδοτικού μονοπατιού PI3K/Akt/GSK3/mTORC1 σε ασθενείς πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια ψυχιατρική νόσος που χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε πολλά γονίδια που αλληλεπιδρούν με ένα πλήθος εξωγενών παραγόντων. Ένας βασικός ερευνητικός σκοπός είναι ο χαρακτηρισμός βιοδεικτών για την κατηγοριοποίηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου και την απόκριση στα αντιψυχωσικά φάρμακα. Εκτός από τους κλασικούς βιοδείκτες, μελέτες που προσεγγίζουν τη σχιζοφρένεια σε επίπεδο βιολογίας συστημάτων έχουν επισημάνει τον ρόλο συγκεκριμένων σηματοδοτικών μονοπατιών. Ένα κεντρικό σηματοδοτικό μονοπάτι που σχετίζεται με τη σχιζοφρένεια είναι το μονοπάτι PI3K/Akt/GSK3/mTORC1. Ωστόσο, παρά τη γενετική και βιολογική επικύρωση σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια σχιζοφρένεια και σε προκλινικά μοντέλα ζώων, η απορρύθμιση της σηματοδότησης PI3K/Akt/GSK3/mTORC1 σε πρώιμο κλινικό στάδιο, σε ασθενείς που μόλις διαγνώστηκαν με σχιζοφρένεια και δεν είχαν λάβει φάρμακα, δεν έχει μελετηθεί.

Στην παρούσα εργασία, διεξήγαμε μια πιλοτική μελέτη που διερευνά τη δραστηριότητα του σηματοδοτικού μονοπατιού PI3K/Akt/GSK3/mTORC1 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) ασθενών με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο (FEP). Δείγματα αίματος ελήφθησαν από τριανταεπτά ασθενείς οι οποίοι τηρούσαν τα κριτήρια της νόσου και απομονώθηκαν τα PBMCs. Δείγματα αίματος από υγιείς εθελοντές υποβλήθηκαν σε παράλληλη επεξεργασία. Παρασκευάστηκαν εκχυλίσματα πρωτεΐνης από τα PBMCs και αναλύθηκαν με στύπωμα κατά Western και αντισώματα έναντι των φωσφορυλιωμένων Akt, GSK3 και S6.

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μεταβολή στη σηματοδότηση μέσω PI3K/Akt/GSK3/mTORC1 σε PBMCs από ασθενείς με FEP σε σύγκριση με υγιείς εθελοντές. Η μεταβολή ήταν εμφανής κυρίως στο επίπεδο του mTORC1 και της ριβοσωμικής πρωτεΐνης S6, καθώς το pS6 μειώνεται σημαντικά σε ασθενείς με FEP (p <0,05, δοκιμή Mann-Whitney).

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των υπαρχουσών μελετών σε πτωματικό υλικό που δείχνουν μειωμένη δραστηριότητα mTORC1 σε ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια και υποδηλώνουν ότι η περιφερειακή σηματοδότηση mTORC1 είναι μειωμένη σε ασθενείς με FEP που δεν είχαν λάβει φάρμακα.

ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ