Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Εφαρμογές της Κυτταρομετρίας Ροής στη Μικροβιολογία

Η Κυτταρομετρία ροής είναι μία τεχνολογία που επιτρέπει την αρίθμηση και τον χαρακτηρισμό μικροσωματιδίων και κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση εναιωρήματος. Καθιστά δυνατή την ανάλυση πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα καιπροσδιορίζει τα φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά μεμονωμένων κυττάρων, τα οποία ρέουν διαμέσου μιας συσκευής οπτικής ανάλυσης και ψηφιακής ανίχνευσης. Το πλεονέκτημα της κυτταρομετρίας είναι η ακριβής και ταχεία μέτρηση κυττάρων, με άμεσες εφαρμογές στην Μικροβιολογία, οι οποίες όταν συνδυαστούν με τον φθορισμό ειδικών χρωστικών και την ανοσο-κυτταρομετρία, μπορούν να δώσουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ζωντανών ή νεκρών μικροβίων, τον μεταβολισμό τους, την επίδραση καταστάσεων στρες και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον κυτταρικό κύκλο. Το σημαντικότερο όλων είναι πως καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της βιωσιμότητας των βακτηρίων, δυνατότητα που τεκμηριώνει απαντήσεις σε μεγάλα προβλήματα της Μικροβιολογίας. Υπάρχουν συνολικά εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την καταλληλότητα του πόσιμου νερού με την online κυτταρομετρία ροής με χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με την ιομετρία ροής είναι εφικτός ο έλεγχος διαφόρων ιών στο περιβάλλον, ώστε και σε πιθανές περιπτώσεις μελλοντικών πανδημιών (όπως της πανδημίας COVID 19), να μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο.

ΡΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ