Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Έλεγχος αναλγητικής δράσης απομονωμένων ουσιών από βιομηχανική κάνναβη. Εστιάζοντας στην κανναβιδιόλη και στο κανναβιδιολικό οξύ

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μια μη ψυχομιμητική ένωση του φυτού της κάνναβης, ενώ το κανναβιδιολικό οξύ (CBDA) είναι μία ασταθής ένωση, η οποία είναι το πρόδρομο οξύ από το οποίο συντίθεται η CBD, μέσω της αποκαρβοξυλίωσής του. Επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι δύο αυτές ουσίες έχουν μεγάλο εύρος φαρμακολογικών ιδιοτήτων, περιλαμβανομένης της αναλγητικής τους δράσης κυρίως σε μοντέλα νευροπαθητικού πόνου. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές έχουν επικεντρωθεί στη αναλγητική δράση της CBD επί του νευροπαθητικού πόνου, ενώ ελάχιστες έχουν ερευνήσει την αναλγητική δράση της CBD και του CBDA σε οξύ πόνο. Στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η δράση της CBD (1, 3, 10, 30 mg/kg) και του CBDA (0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10 mg/kg) επί της αυθόρμητης κινητικότητας και επί του πόνου, σε επίμυες, χρησιμοποιώντας την δοκιμασία ελέγχου κινητικότητας ανοικτού πεδίου και τη δοκιμασία θερμαινόμενης πλάκας. Επίσης ερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η αναλγητική δράση της CBD σε πειραματικό μοντέλο νευροπαθητικού πόνου σε επίμυες με τη δοκιμασία von Frey. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι οξεία χορήγηση της υψηλότερης δόσης CBD (30 mg/kg) προκαλεί μείωση της αυθόρμητης κινητικότητας στη δοκιμασία του ανοικτού πεδίου , Η CBD παρουσιάζει αναλγητική δράση κατά τη δοκιμασία της θερμαινόμενης πλάκας, μία (1) ώρα μετά την οξεία χορήγησή της σε δόση 1 mg/kg, αλλά και μετά τη χρόνια χορήγησή της σε δόσεις 1 και 3 mg/kg. Από την άλλη, η οξέως χορηγούμενη CBD δεν επηρεάζει την αναλγητική δράση της κωδεΐνης ούτε ασκεί αναλγητική δράση επί του νευροπαθητικού πόνου σε επίμυες. Τέλος, το CBDA έχει αναλγητική δράση, κατά τη δοκιμασία θερμαινόμενης πλάκας, και στις 3 χρονικές στιγμές μέτρησης (0.5, 1, 2 ώρες) μετά από οξεία χορήγηση σε δόση 0.1 mg/kg, αλλά και 2 ώρες μετά από τη χορήγηση σε δόσεις 0.3 και 3 mg/kg. Τα παρόντα αποτελέσματα δείχνουν ότι η οξεία χορήγηση του CBDA σε χαμηλή δόση, καθώς και η χρόνια χορήγηση της CBD χρονίως έχουν αναλγητική δράση, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του πόνου.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ