Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

HSP70 ως βιοδείκτης τοξικότητας

Οι πρωτεΐνες θερμικού σοκ επιδεικνύουν αξιοσημείωτες μεταβολές στα επίπεδα έκφρασής τους υπό ποικίλες τοξικές συνθήκες. Μια περίοδος έρευνας που επεκτάθηκε σε πέντε δεκαετίες αποκάλυψε το μοριακό τους χαρακτηρισμό, τη γονιδιακή ρύθμιση, τα πρότυπα έκφρασης, την μεγάλη ομοιότητα σε διάφορες ομάδες και το ευρύ φάσμα λειτουργικών δυνατοτήτων. Οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν προστασία και ανοχή έναντι κυτταροτοξικών καταστάσεων μέσω της δραστηριότητας της μοριακής συνοδείας τους, διατηρώντας τη σταθερότητα του κυτταροσκελετού και βοηθώντας στην κυτταρική σηματοδότηση. Ωστόσο, ο ρόλος τους ως βιολογικών δεικτών για την παρακολούθηση της εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων είναι αμφισβητούμενος λόγω ορισμένων αντικρουόμενων, έγκυρων και μη έγκυρων εκθέσεων. Οι τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την ερμηνεία των επιπέδων έκφρασης των HSP συζητήθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση. Η υποψηφιότητα των πρωτεϊνών θερμικού σοκ ως βιοδείκτες τοξικότητας είναι μέχρι στιγμής αναξιόπιστη λόγω των συνεργιστικών επιδράσεων των τοξικών και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Η υιοθέτηση πρωτεϊνών θερμικού σοκ ως “κοστούμι βιολογικών δεικτών σε ένα σύνολο οργανισμών” απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ