Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Η διεθνής νομική ρύθμιση των γενετικών – προσωπικών δεδομένων: ανθρώπινα δικαιώματα και δημόσιο δίκαιο – ιατρική ευθύνη

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η αλματώδης εξέλιξη των τεχνικών της γενετικής και της γονιδιακής ανάλυσης συνοδεύεται από παράλληλη εμφάνιση ποικίλων νομικών θεμάτων και παρατηρείται έντονος προβληματισμός σχετικά με τα προσωπικά, γενετικά και δεδομένα υγείας, όπως το απόρρητο, η προστασία και ασφάλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα αφορούν, καθώς και η διαχείριση αυτών από τις βιοτράπεζες. Εξίσου ουσιώδες ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία και η νομολογία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με την ιατρική ευθύνη και τη διαμόρφωση ειδικών δεοντολογικών και ηθικών κανόνων.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του νομικού πλαισίου απορρέοντος τούτου εκ των ανωτέρω σε συσχετισμό με τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον αναδεικνύονται οι διάφορες μορφές νομικής ευθύνης στα πλαίσια της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και οριοθετούνται οι θεμελιώδεις έννοιες του Δημοσίου Δικαίου της υγείας στην εθνική και διεθνή έννομη τάξη. Για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετήθηκε και αναλύθηκε το ποικίλο νομοθετικό πλαίσιο και η πλούσια νομολογιακή πρακτική των ελληνικών και διεθνών Δικαστηρίων Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών σχετικά με τα προσωπικά και γενετικά δεδομένα, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, την βιοηθική διάσταση και την πολύπλευρη ιατρική ευθύνη. Συμπερασματικά, η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη, τόσο σε εθνική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, της βιοϊατρικής, της γενετικής μηχανικής και εν γένει της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει θέσει σε νέες βάσεις την ανθρώπινη ύπαρξη και πορεία. Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί, κανόνες δικαίου και δικαστικές διαμάχες αναφορικά με το ανθρώπινο βιολογικό υλικό, το απόρρητο, τις αξιώσεις και την ευημερία των ανθρωπίνων όντων, την ιατρική ευθύνη και τη δημόσια υγεία ανακύπτουν σε ευρεία κλίμακα με επιπτώσεις σε ποικίλα επίπεδα.

Συνεπώς, καθίσταται απολύτως αναγκαία και απαιτείται η ταυτόχρονη συνδρομή και συνεργασία ανθρωποκεντρικών επιστημών, όπως η Ιατρική και η Νομική Επιστήμη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανακύπτοντα θέματα και οι συνακόλουθες συνέπειες με τον ορθότερο τρόπο και με γνώμονα πρωτίστως την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, την λοιπή εθνική και διεθνή νομοθεσία.

ΧΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ