Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Κυτταρομετρική προσέγγιση στη διάγνωση των Τ- λεμφο-υπερπλαστικών συνδρόμων

Με αφορμή την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας της κυτταρομετρίας ροής σε διάφορους ιατρικούς κλάδους και τομείς ολοκληρώθηκε η παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία.

Ειδικότερα, θα αναλυθεί σε 6 κεφάλαια αυτοτελή, αλλά και ρητά συνδεδεμένα μεταξύ τους, το μείζον θέμα των λεμφωμάτων και ειδικότερα των Τ-λεμφωμάτων, των οποίων η ετερογένεια και η κυτταροχημεία τους είναι πολύπλοκη και άγνωστη σε πολλές περιπτώσεις. Τα πρώτα κεφάλαια θα παρουσιάσουν τα γενικά στοιχεία των κυττάρων και τις μορφές των παθολογικών κυττάρων στις διάφορες υποομάδες λεμφωμάτων. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί ο τρόπος λειτουργιάς του κυτταρομετρητή ροής και η αρχή μεθόδου του. Τα θέματα θα παρουσιαστούν με την ακόλουθη σειρά: τη λειτουργία των φυσιολογικών κυττάρων του αίματος και πως ‘’συμπεριφέρονται ‘’ σε παθολογικές καταστάσεις, τον τρόπο λειτουργίας του κυτταρομετρητη ροής σε αυτά τα πεδία και την πολύτιμη βοήθεια του στη πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των λεμφωμάτων και πιο ειδικά των Τ-λεμφωμάτων. Στα τελευταία 2 κεφάλαια παρατίθενται 10 περιστατικά διαφόρων τύπων Τ-λεμφωμάτων σε πλήρη εικόνα κατά τη διάγνωση από την κυτταρομετρία ροής, η ιστολογική εξέταση και περαιτέρω μοριακές τεχνικές για επιπλέον διαγνωστική αξία. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα τελευταία δεδομένα της βιβλιογραφίας για τις θεραπείες και την περαιτέρω εξέλιξη της κυτταρομετρίας ροής.

Τέλος, η εργασία θα ολοκληρωθεί με τα συμπεράσματα από την πλευρά του συγγραφέα και των επιστημόνων που ασχολήθηκαν για την αποσαφήνιση του μείζονος θέματος των Τ-λεμφωμάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η εργασία έχει καταγραφεί βάσει των κανόνων που διέπουν τα προσωπικά δικαιώματα των ασθενών .

ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ