Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Μοριακή ταυτοποίηση και φυλογενετική ανάλυση απομονωθέντος παρασίτου Dirofilaria repens

Η φυλογενετική, υποκλάδος της επιστήμης της εξελικτικής βιολογίας, με τη βοήθεια της βιοπληροφορικής, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο μέσο για την μοριακή ταυτοποίηση των παρασίτων που προκαλούν νόσο στον άνθρωπο.

Στην παρούσα μελέτη έγινε μία προσπάθεια εισαγωγής στον τομέα της φυλογενετικής ανάλυσης, μέσω συνολικής περιγραφής των πιο χαρακτηριστικών μεθοδολογιών και προβλημάτων της. Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε να περιγραφούν τα διάφορα τμήματα κατασκευής ενός φυλογενετικού δέντρου και να ταυτοποιηθεί μοριακά ένας έλμινθας, ο οποίος είχε αφαιρεθεί χειρουργικά από ανθρώπινο οφθαλμό, μέσω σύγκρισης των 12S rRNA (MK192091), 18S rRNA (MK192092, MK192093) και COI (MK210632) αλληλουχιών του με αντίστοιχες αλληλουχίες άλλων οργανισμών, στην ανάλογη βάση δεδομένων του NCBI, με χρήση του πακέτου λογισμικού MEGA-X. Οι αλληλουχίες 12S και 18S rRNA του υπό μελέτη έλμινθα παρουσίασαν συντελεστή ομοιότητας 100% και η COI 99% με αντίστοιχες αλληλουχίες ελμίνθων του είδους Dirofilaria repens με προέλευση από την Ιταλία (KX265072, AB973229 και AB973225 αντίστοιχα), γεγονός που οδήγησε και στην τελική ταυτοποίησή του ως Dirofilaria repens.

ΠΕΡΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ