Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του αίματος

Η παρούσα έρευνα μελετά τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του αίματος. Πρόκειται για μια βιβλιογραφική έρευνα, η οποία πλαισιώνει το θέμα μέσω μιας σφαιρικής θεωρητικής προσέγγισης και αναφοράς σε μελέτες για το θέμα που διερευνάται. Η έρευνα στηρίζεται στην τεχνική της ηλεκτροφόρησης και μελετά την παρεμπόδιση της από διάφορους παράγοντες είτε ενδογενείς είτε εξωγενείς και εστιάζει στην επιρροή των παραγόντων αυτών στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στους εξωγενείς παράγοντες διερευνάται εκτενέστερα εάν και κατά πόσο η λήψη φαρμάκων διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της εξέτασης, μέσω της παρεμβολής τους στην καμπύλη της ηλεκτροφόρησης. Η θεραπεία που ακολουθεί κάποιος ασθενής μπορεί να ανταγωνίζεται τις ζώνες ηλεκτροφόρησης των πρωτεϊνών των ασθενών, με συνέπεια μη σωστά ερμηνευτικά αποτέλεσμα. Η ανάλυση των φαρμακευτικών ουσιών και οι έρευνες που παρατίθενται οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ερευνητικό ερώτημα και η υπόθεση επιβεβαιώνονται, καθώς προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης επηρεάζεται.

ΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ