Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Τεχνολογία και διάγνωση. Νέες τεχνικές μέθοδοι, προοπτικές

Στην παρούσα επισκόπηση, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις εξελίξεις που μορφοποίησαν τους κλάδους της Βιολογίας και της Γενετικής, τόσο στο παρελθόν όσο και τα τελευταία εξήντα χρόνια πιό διεξοδικά. Κατόπιν αυτού, αναφέρονται σημεία κλειδιά στην πρόοδο της κυτταρογενετικής. Ακολούθως, λαμβάνει χώρα μια συγκριτική ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτιμάτων διαφόρων μεθόδων στην εύρεση χρωμοσωμιακών ανωμαλιών. Στο κυρίως κομμάτι της εργασίας, παρουσιάζονται οι μέθοδοι παρέχοντας ιστορικά στοιχεία, αρχές στις ποποίες βασίζονται, ενίοτε πρωτόκολλα εργασίας και οι πιο σύγχρονες εκδοχές τους. Η παρουσίαση περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές από τον βασικό καρυότυπο έως τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογίας της αλληλούχισης. Στόχο του κειμένου αποτελεί η μελέτη της εξέλιξης της τεχνολογικής διάγνωσης, των εφαρμογών και των επακόλουθων περιορισμών.

ΔΕΡΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ